Thông tin phản hồi

Cảm ơn các bạn đã tham gia . Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh đến Ban tổ chức, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi. Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật.

Thông tin liên hệ

Ban tổ chức cuộc thi

566, Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
Hotline: 02183.894.775

Thành viên

The stream or file "/var/www/html/sotuphap/storage/logs/laravel.log" could not be opened: failed to open stream: Read-only file system

(1/1) UnexpectedValueException

The stream or file "/var/www/html/sotuphap/storage/logs/laravel.log" could not be opened: failed to open stream: Read-only file system

in StreamHandler.php line 108
at StreamHandler->write(array('message' => 'MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.', 'context' => array('exception' => object(ServerException)), 'level' => 400, 'level_name' => 'ERROR', 'channel' => 'local', 'datetime' => object(DateTime), 'extra' => array(), 'formatted' => '[2024-07-21 09:19:30] local.ERROR: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. {"exception":"[object] (Predis\\\\Response\\\\ServerException(code: 0): MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. at /var/www/html/sotuphap/vendor/predis/predis/src/Client.php:370)[stacktrace]#0 /var/www/html/sotuphap/vendor/predis/predis/src/Client.php(335): Predis\\\\Client->onErrorResponse(Object(Predis\\\\Command\\\\StringSetExpire), Object(Predis\\\\Response\\\\Error))#1 /var/www/html/sotuphap/vendor/predis/predis/src/Client.php(314): Predis\\\\Client->executeCommand(Object(Predis\\\\Command\\\\StringSetExpire))#2 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Redis/Connections/Connection.php(114): Predis\\\\Client->__call(\'setex\', Array)#3 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Redis/Connections/Connection.php(214): Illuminate\\\\Redis\\\\Connections\\\\Connection->command(\'setex\', Array)#4 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/RedisStore.php(93): Illuminate\\\\Redis\\\\Connections\\\\Connection->__call(\'setex\', Array)#5 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/Repository.php(208): Illuminate\\\\Cache\\\\RedisStore->put(\'aMvBINQgVq5TGra...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', \'120\')#6 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/CacheBasedSessionHandler.php(66): Illuminate\\\\Cache\\\\Repository->put(\'aMvBINQgVq5TGra...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', \'120\')#7 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(129): Illuminate\\\\Session\\\\CacheBasedSessionHandler->write(\'aMvBINQgVq5TGra...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\')#8 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\\\Session\\\\Store->save()#9 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\\\Session\\\\Middleware\\\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#10 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#11 /var/www/html/sotuphap/public/index.php(64): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#12 {main}"} '))in AbstractProcessingHandler.php line 39
at AbstractProcessingHandler->handle(array('message' => 'MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.', 'context' => array('exception' => object(ServerException)), 'level' => 400, 'level_name' => 'ERROR', 'channel' => 'local', 'datetime' => object(DateTime), 'extra' => array(), 'formatted' => '[2024-07-21 09:19:30] local.ERROR: MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. {"exception":"[object] (Predis\\\\Response\\\\ServerException(code: 0): MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error. at /var/www/html/sotuphap/vendor/predis/predis/src/Client.php:370)[stacktrace]#0 /var/www/html/sotuphap/vendor/predis/predis/src/Client.php(335): Predis\\\\Client->onErrorResponse(Object(Predis\\\\Command\\\\StringSetExpire), Object(Predis\\\\Response\\\\Error))#1 /var/www/html/sotuphap/vendor/predis/predis/src/Client.php(314): Predis\\\\Client->executeCommand(Object(Predis\\\\Command\\\\StringSetExpire))#2 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Redis/Connections/Connection.php(114): Predis\\\\Client->__call(\'setex\', Array)#3 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Redis/Connections/Connection.php(214): Illuminate\\\\Redis\\\\Connections\\\\Connection->command(\'setex\', Array)#4 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/RedisStore.php(93): Illuminate\\\\Redis\\\\Connections\\\\Connection->__call(\'setex\', Array)#5 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cache/Repository.php(208): Illuminate\\\\Cache\\\\RedisStore->put(\'aMvBINQgVq5TGra...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', \'120\')#6 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/CacheBasedSessionHandler.php(66): Illuminate\\\\Cache\\\\Repository->put(\'aMvBINQgVq5TGra...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\', \'120\')#7 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php(129): Illuminate\\\\Session\\\\CacheBasedSessionHandler->write(\'aMvBINQgVq5TGra...\', \'a:3:{s:6:\\"_toke...\')#8 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php(87): Illuminate\\\\Session\\\\Store->save()#9 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(218): Illuminate\\\\Session\\\\Middleware\\\\StartSession->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#10 /var/www/html/sotuphap/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php(189): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminateMiddleware(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#11 /var/www/html/sotuphap/public/index.php(64): Illuminate\\\\Foundation\\\\Http\\\\Kernel->terminate(Object(Illuminate\\\\Http\\\\Request), Object(Illuminate\\\\Http\\\\Response))#12 {main}"} '))in Logger.php line 344
at Logger->addRecord(400, 'MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.', array('exception' => object(ServerException)))in Logger.php line 712
at Logger->error('MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.', array('exception' => object(ServerException)))in Logger.php line 176
at Logger->writeLog('error', 'MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.', array('exception' => object(ServerException)))in Logger.php line 87
at Logger->error('MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.', array('exception' => object(ServerException)))in LogManager.php line 498
at LogManager->error('MISCONF Redis is configured to save RDB snapshots, but it is currently not able to persist on disk. Commands that may modify the data set are disabled, because this instance is configured to report errors during writes if RDB snapshotting fails (stop-writes-on-bgsave-error option). Please check the Redis logs for details about the RDB error.', array('exception' => object(ServerException)))in Handler.php line 114
at Handler->report(object(ServerException))in Handler.php line 37
at Handler->report(object(ServerException))in HandleExceptions.php line 81
at HandleExceptions->handleException(object(ServerException))